Klimaservis Adamec

Partner pro vzduchotechniku a klimatizaci

Revizní služby

Provádím pravidelné revize úniků chladiv dle platných předpisů, servisní prohlídky chladících zařízení, zavádím evidenční knihy chladícího zařízení a vedu záznamy o zařízení a jeho opravách.

Revizní kontroly úniku chladiv dle zákona č. 73/2012 Sb.

Provozovatel pevně instalovaných zařízení s náplní regulované látky (dle zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, který navazuje na Nařízení (ES) č. 2037/2000 o regulovaných látkách poškozujících ozonovou vrstvu a na nařízení (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (F-plyny) a souvisejících prováděcích nařízeních) je povinen prostřednictvím certifikované osoby zajistit kontrolu zařízení s náplní chladiv regulovaných látek a F-plynů. Provozovatel je zodpovědný za údržbu zařízení, aby nedocházelo k únikům chladiva.

Mezi regulované látky patří chladiva CFC, (R11, R12, R13, R115 ...) a HCFC (R22, R123, R124, R141b, R401A, ...). Mezi F-plyny patří R134A, R404A, R508B, R23.

Frekvence kontrol zařízení s náplní chladiv HCFC

Prohlídku zařízení provádí certifikovaní pracovníci. Kontrola se týká úniku chladiva ze zařízení, koroze zařízení a těsnosti potrubních spojů apod. Je-li zjištěn únik fluorovaných skleníkových plynů, provozovatel zajistí, aby bylo zařízení bez zbytečného prodlení opraveno. Pokud byl zjištěn únik chladiva, pak se provádí další kontrola do 1 měsíce od opravy.

Chladící zařízení jako celek je bráno jako tlaková nádoba a proto se na něj vztahují zvláštní pravidla, která upravuje evropské nařízení PED. Odkazy na legislativu: směrnice 97/23/ES.

Evidenční kniha

Provozovatel zařízení s náplní chladiv uvedených v nařízení (EU) č. 517/2014 je povinen zavést a vést evidenční knihu zařízení (dle zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech ve znění pozdějších předpisů).